วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2548

สาส์นจากประธานชมรม MIT


      สวัสดี ค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเยี่ยมชมเวบไซต์ของชมรม MIT (Meditation Information Technology) ค่ะ เวบไซต์ www.mitclub.net เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของกลุ่มอาสาสมัครที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานอันมี คุณค่า จากจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนทุกคนทั่วโลก ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติสุขแก่โลกต่อไป
            ดั้งนั้นนอกจากจะส่งเสริมให้เขาเป็น คนเก่ง โดยนำความรู้ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว ต้องส่งเสริมให้เขาเป็น คนดี ด้วย การส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดีนั้นต้องนำคุณธรรม คำสอน ข้อคิดอันมีคุณค่าต่อชีวิต และแบบอย่างที่ดีซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีต่อไป โดยนำเสนอผ่านสื่อ Internet ซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นช่องทางนำสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ไปสู่สายตาทุกคนทั่วโลกได้สะดวกและรวด เร็วขึ้นจึงได้เกิดเวบไซต์นี้ขึ้น
            ซึ่ง เนื้อหาสาระสำหรับเวบไซต์นี้ ได้แก่ อาสาสมัครชมรม MIT กิจกรรมชมรม MIT ความเป็นมาเกี่ยวกับชมรม MIT ธรรมะคำสอนข้อคิดอันมีค่า สมัครสมาชิก หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ข่าวคราวที่น่าสนใจในแวดวงอาสาสมัคร (VNN) รวมเรื่องราวดี ๆ สำหรับอาสาสมัครช่วยงานพระพุทธศาสนาจาก " นิตยสารฟ้าใส ( Fashai MAC ) นิตยสารสำหรับอาสาสมัครที่เป็นต้นแบบที่ดีในการทำความดี เป็นต้น
            ชมรม MIT หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาสาระที่นำเสนอผ่านเวบไซต์ www.mitclub.net นะค่ะ เชิญทุกท่านติดตามชมเวบไซต์ของชมรม MIT ให้ได้ทุกคอลัมน์นะคะ


กัลฯ ศิริรัตน์ จำแนกสาร
ประธานชมรม MIT