วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการสมาร์ทผู้นำบุญ ปี 2559
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้งาน Application บนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้
2.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ สำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารงานบุญและพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการสมาร์ทผู้นำบุญสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้พัฒนาตนเองหรือช่วยงานพระพุทธศาสนา รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพื่อติดตามข้อมูล และส่งข้อมูลข่าวสารงานบุญที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนกัลยาณมิตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม

ระยะเวลาและสถานที่อบรม
สถานที่อบรม               โรงเรียนปริยัติธรรม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์
ช่วงเวลาอบรม             อบรมทุก 3 เดือน หรือ 4 หลักสูตรต่อปี
(เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี)
ระยะเวลาอบรมหลักสูตรละ
3 ชั่วโมง เวลา 13
.00–16.00 น.
ติดต่อสอบถาม            โทร. 092-089-4823
โครงการสมาร์ทผู้นำบุญ ได้จัดกิจกรรมการอบรมออกเป็น 4 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร 1: ระบบปฏิบัติการ Android/IOS บน Smart Phone/Tablet

หลักสูตร 2: การใช้งาน Facebook / Line เจาะลึก

หลักสูตร 3: การใช้งาน Smart Phone/Tablet เบื้องต้น และ Office Suit Applications
หลักสูตร 4: เทคนิคการแต่งภาพกราฟิก (e-Cards) บน Smart Phone/Tablet

            รายละเอียดสำหรับแต่ละหลักสูตรการอบรมมีดังนี้
หลักสูตร
วันที่อบรม
เวลา

1. ระบบปฏิบัติการ Android/IOS บน Smart Phone/Tablet

27 มีนาคม 2559
13.00 – 16.00 น.
2. การใช้งาน Facebook / Line เจาะลึก
12 มิถุนายน 2559
13.00 – 16.00 น.
3. การใช้งาน Smart Phone/Tablet เบื้องต้น และ
Office Suit Applications
11 กันยายน 2559
13.00 – 16.00 น.
4. เทคนิคการแต่งภาพกราฟิก (e-Cards)
บน
Smart Phone/Tablet
11 ธันวาคม 2559
13.00 – 16.00 น.

เงื่อนไข 
1.      ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเรียนรู้บนอุปกรณ์ PC หรือ Smart phone อย่างใดอย่างหนึ่ง

2.      หากเลือกเรียนรู้บน Smart Phone/Tablet ผู้เรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และพร้อมติดตั้ง Application ด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น