วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการ อบรม Smart ผู้นำบุญ
โครงการ อบรม Smart ผู้นำบุญ หมายถึง โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ และ Smart phone / Tablet 
 โดยชมรม MIT ซึ่งจัด ขึ้นสำหรับผู้นำบุญของวัดพระธรรมกาย เพื่อให้ผู้นำบุญสามารถมีความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรม คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารไปใช้พัฒนาตนเองหรือช่วยงานพระ พุทธศาสนาได้
ระยะเวลา และสถานที่อบรม
สถานที่ สมัคร            เสา G8 หรือ N29 สภาธรรมกายสากล หรือโทร. 092-089-4823
สถานที่ อบรม            โรงเรียน ปริยัติธรรม  อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ หรือห้อง SPD
         ช่วงเวลา อบรม          อบรมทุก เดือน หรือ หลัก สูตรต่อปี 
(เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี)
ระยะเวลาอบรมหลักสูตรละ 
ชั่วโมง เวลา 13
.00–16.00 น.
โครงการอบรม Smart ผู้ นำบุญ ได้จัดกิจกรรมการอบรมออกเป็น หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร 1: การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน - MS Office for PC / Office Suit for Smart Phone
หลักสูตร 2: เทคนิค การแต่งภาพกราฟิก - Photoshop for PC / Photoshop Express for Smart Phone

หลักสูตร 3: การตัดต่อภาพ นิ่งและภาพวิดีโอ - Vegas for PC / FineCut or Replay for Smart Phone

หลักสูตร 4: การใช้งาน Facebook / Line เจาะลึก
            แต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดการอบรมดังนี้
หลักสูตร
วันที่อบรม
เวลา
อาจารย์ผู้สอน
จำนวนที่รับ
1. การ ใช้งานโปรแกรมสำนักงาน -MS Office for PC / Office Suit for Smart Phone
13 กันยายน2558
13.00 – 16.00น.
อ. กิตติคม  อรุโณทัยวัฒนา
30 คน
2. เทคนิคการแต่ง ภาพกราฟิก -Photoshop for PC / Photoshop Express for Smart Phone
13 ธันวาคม2558
13.00 – 16.00น.
อ. ศิริศักดิ์ ชูแก้ว/
อ. อาทิตย์  สุวรรณโชติ
30 คน

3. การตัดต่อภาพนิ่ง และภาพวิดีโอ - Vegas for PC / FineCut or Replay for Smart Phone

13 มีนาคม2559
13.00 – 16.00น.
อ. อาทิตย์  สุวรรณโชติ/
อ. ปทุมา  บำเพ็ญทาน
30 คน
4. การใช้งานFacebook / Lineเจาะลึก
12 มิถุนายน2559
13.00 – 16.00น.
อ. กมลพัฒน์
30 คน
เงื่อนไข
1.     ผู้เข้ารับ การอบรมสามารถเลือกเรียนรู้บนอุปกรณ์ PC หรือSmart phone อย่าง ใดอย่างหนึ่ง
2.     หากเลือก เรียนรู้บน Smart phone  ต้องเป็น อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ หรือผู้เรียนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น