วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

V - P E A C E ช ว น ส ว ด ธ ร ร ม จั ก รV - P E A C E ช ว น ส ว ด ธ ร ร ม จั ก ร
น้อมระลึกถึง...
วั น อ า ส า ฬ ห บู ช า
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน
วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดง"ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"
โปรดปัญจวัคคีย์
ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
---------------------
13-16 ก.ค. นี้
ชวนกันมาสวดธรรมจักร
น้อมนำใจระลึกถึงพระพุทธเจ้า
สวดไปใจปลื้มๆ
แล้วส่งยอดสวดมาให้อนุโมทนากันค่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น