วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

สังเวชนียสถาน

จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ.มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ, เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ, สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ, สนฺติ สตฺตา อปฺปรชกฺข ชาติกา อสฺสวนฺตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ, ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อญฺญาตาโร, อหมฺปิ ภิกฺขเว, เยน อุรุเวลา เสนานิคโม เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ.
.......................................................
"เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ครบ บริสุทธ์บริบูรณ์ สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”
(วิ. มหา. 4/32/ 40)
จากพุทโธวาท ที่ให้แก่พระอรหันต์ 60 รูปแรก เพื่อไปประกาศพระธรรมวินัยที่ได้บรรลุ และโอวาทปาติโมกข์ที่ให้แก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ให้อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ เสมือน วันประกาศสันติภาพโลก เพื่อแนะนำความรู้ให้มวลมนุษยชาติเข้าถึงสันติสุขภายใน
ผ่านมา 2,600 กว่าปี พระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้าแผ่ขยายไปทั่วโลก จนกระทั่งพุทธบริษัทที่ได้รับธรรมะอันทรงคุณค่า ต่างเดินทางกลับมากราบ "พ่อ" ณ ดินแดนกำเนิด แม้ต่างเชื้อชาติ แต่รวมรอยด้วยกันได้ด้วยธรรมวินัย
กราบพระมหาเถระในอดีตที่ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระอาจารย์เอาบุญกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง มาฝากให้ทุกๆท่านมีดวงปัญญาสว่างไสวบรรลุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลันเทอญ

Cr.พระสนิทวงศ์  วุฒิวํโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น