วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

ศึกษาหลักฐานบ้านของ #อนาถบิณฑิกะเศรษฐี

22 พ.ย. 25661 ณ เมืองสาวัตถี ที่ตั้งของ #พระเชตวันมหาวิหาร ของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
พระอาจารย์ ได้ไปศึกษาหลักฐานบ้านของ #อนาถบิณฑิกะเศรษฐี ซึ่งยังมีตัวอาคารหลงเหลืออยู่ มีทั้งบ่อเงิน บ่อทอง บ่อเพชรพลอย ยืนยันการมีอยู่ และเป็นแบบอย่างในสร้างบารมีด้วยศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัย ของยอดอุปัฏฐากย์ ยอดอุบาสก ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดีเยี่ยม ซึ่งนอกจากท่านจะมีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจนได้เป็นพระอริยบุคคลแล้ว ยังเป็นต้นบุญต้นแบบในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนไปสู่ดวงใจของชาวโลกอีกด้วย เมื่อได้มาพบพระบรมศาสดา ก็ได้อุทิศเวลาทั้งหมดให้กับงานพระศาสนา สนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ ด้วยการตัดสินใจสร้างเชตวันมหาวิหารถวายแด่ภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะ สร้างสันติสุขให้กับชาวโลก โดยไม่รู้สึกหวงแหนหรือเสียดายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เลย เป็นผู้อุปถัมภ์สันติภาพโลกที่แท้จริง
ขอให้ทุกๆ ท่าน ร่ำรวยเงินทอง มีปัญญาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นยอดอุปัฏฐากย์พระพุทธศาสนา เหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐี มีบ่อเงิน บ่อทอง บ่อเพชรพลอยเกิดขึ้นที่บ้าน ไปทุกภพทุกชาติเทอญ Cr.พระสนิทวงศ์  วุฒิวํโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น