วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

บันทึกการเดินทาง india

บันทึกการเดินทาง
ชีวิตคือการเรียนรู้
17 พ.ย. ไป #สารนาถ สักการะ #ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร #ป่าอิสิแตนมฤคทายวัน
18 พ.ย. กราบ #มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา สถานที่ประทับตรัสรู้อริยสัจ 4 บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาน 
19 พ.ย. ไป #ราชคฤห์ กราบ #พระมูลคันธกุฎิ ณ #เขาคิชฌกูฏ และ #วัดเวฬุวันวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่ #พระเจ้าพิมพิสาร สร้างถวาย, ไป #นาลันนา ดูร่องรอย อารายธรรมความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธศาสนา
20 พ.ย. ไป ปัฏนา - ไวสาลี - กุสินารา กราบ #คันธเจดีย์ สถานที่กษัตริย์ลิจฉวี จัดพิธีต้อนรับพระพุทธเจ้า, #ปาวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขาร, #มหาปรินิพพานสถูป สถานที่ดับขันธปรินิพพาน, #มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ , ทอดผ้าป่า #วัดไทยกุสินารา
21 พ.ย. ไป #ลุมพินีวัน (เนปาล) #วิหารมายาเทวี สถานที่ #ประสูติ, ทอดผ้าป่า #วัดไทยนวราชรัตนาราม (960) 
22 พ.ย. จาก #ลุมพินี สู่ #สาวัตถี ไป #วัดเชตวันวิหาร อารามของท่าน อนาถบิณฑิกะเศรษฐี, นมัสการ #พระคันธกุฎี , ไปบ้านท่าน อนาถบิณฑิกะเศรษฐี และ #พระองคุลีมาล, ทอดผ้าป่า #วัดไทยเชตวัน 
23 พ.ย. จาก สาวัตถี สู่ #ลัคเนาว์ และ #เดลลี 
24 พ.ย. ณ เดลลี นั่งสมาธิ ณ เมือง #กัมมาสทัมมะนิคม สถานที่ทรงแสดงพระเทศนา เรื่อง #มหาสติปัฏฐาน4 แก่ชาวกุรุ, ศึกษา ณ #พิพิธภัณฑ์มหาตมะคานธี 
25 พ.ย. เดลลี สู่ #สุวรรณภูมิCr.พระสนิทวงศ์ วุฒิวํโส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น