วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

ต้นโพธิ์ ณ วิหารมายาเทวี ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของ เจ้าชายสิทธัตถะ

จะต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดอีกกี่พระองค์ สรรพสัตว์ทั้งหลายจึงจะหมดกิเลสเข้าสู่ฝั่งพระนิพพานทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล
ถ้ายังยึดถือ ก็ไม่รู้จักปล่อยวาง
ถ้ายังหลง ก็ไม่รู้จักละ
ถ้ายังโทสะ ก็ไม่รู้สึกสงบ สันติ ร่มเย็นเป็นสุข
ถ้ายังโลภ ก็ไม่รู้จักอิ่มใจเมื่อได้ให้
ถ้าไม่เริ่มฝึกใจ เมื่อไรจะหมดกิเลส
มาร่วมกันสร้างบารมี เพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่มรรคผลนิพพาน ทั้งแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล กันเถอะ
ภาพ : ต้นโพธิ์ ณ วิหารมายาเทวี ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของ เจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ตรัสรู้เป็น พระสมณโคดมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระองค์ที่ 4 ในภัทรกัปนี้ 
Cr.พระสนิทวงศ์ วุฒิวํโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น